ISEH 2014

ISEH 2014: International Symposium on Environment and Health
(2014.07.04-05, Peking University)

ga_2014_pkuFrom left: Shen Kaijun, Liu XIn, Wang Yan, Zheng Qian, Liu Xiang, Li Jun, Zhong Guangcai, Liu Yinghui (Guangxi University), Zhang Ruijie, Xu Yue, Tian Chongguo, Wang ? (MSc student Yantai), Tang Jianhui, Zhang Gan.